1. Mr. Ankur Wahal
  1. Ms. Anubha Walia
  1. Mr. Gopal Krishnamurthy
  1. Mr. Hari Parmeshwar
  1. Dr Deepak Tandon
  1. Prof. Bharat Bhushan
  1. Mr. Raghuvansh Mathur
  1. Mr. Rashneek Kher
  1. Prof. M. Zafar